Antimobbestrategi – Trivselsstrategi for Rønde Efterskole

Gældende fra: August 2022. Revideres: August 2024.

Indledning:

Vi har i en lang årrække arbejdet målrettet med trivsel på Rønde Efterskole. Elevernes trivsel er altafgørende for deres sociale og faglige læring samt for deres personlige udvikling. Derfor gennemsyrer arbejdet med det relationelle alle aktiviteter på Rønde Efterskole. Vi tror på, at ord skaber det, de nævner. Vi bruger derfor hellere betegnelsen trivsel end betegnelsen antimobning.

Formålet med trivselsstrategien:

Elever på Rønde Efterskole skal leve op til skolens værdier, som fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen er man forpligtet på at deltage i skolens fællesskab og vise respekt og omsorg for de mennesker, man møder på skolen. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være på skolen. Formålet med denne trivselsstrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning, både i undervisningssammenhænge og i det frie rum. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på.

Begreber:

Mobning er en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en person.
Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på Internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt uden der tages hensyn til, at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred.

Håndtering af mobning:

Det bedste middel mod mobning er trygge og tolerante fællesskaber. Når der er forståelse for hinanden i en gruppe af unge, har mobningen sværere ved at opstå. Blandt andet derfor har Rønde Efterskole fokus på fællesskabsskabende aktiviteter både i undervisningssammenhænge og i det frie rum. Det drejer sig blandt andre om:

  • Aktiviteter i forskellige fora fx klassen, kontaktgruppen, familiegruppen, på linjefaget, i pige-/drengegrupper, så der er mulighed for at knytte kontakter bredt i elevgruppen
  • Blandede boområder. Vi blander elever i 9. og 10. kl. – piger og drenge
  • Obligatoriske aktiviteter og tiltag for hele elevholdet blandt andet: Musicaluge, snetur, gallafest, aftensamlinger, aftenaktiviteter osv.
  • Månedsudvalg, hvor skolens 8 familiegrupper på skift er ansvarlige for frivillige eller obligatoriske aktiviteter for skolens øvrige elever.

Kontaktlæreren har det overordnede opsyn med elevernes trivsel. Alle kontaktlærere er uddannet i arbejdet med det relationelle og modtager flere gange årligt coaching med en erhvervspsykolog i forhold hertil. Kontaktlæreren afholder i løbet af året en række trivselssamtaler med hver enkelt elev. Vi arbejder på skolen struktureret med det relationelle arbejde, hvorfor hver lærer har en række forskellige metoder til at holde øje med de enkelte elevers trivsel og identificere de første tegn på mobning.

Når eleverne har været på skolen de første 8 uger, indkalder skolen til trivselssamtaler, hvor forældre, elever og kontaktlærer diskuterer elevens trivsel på efterskolen. To gange om året gennemgår hele lærergruppen alle elever (forud for trivselssamtalerne i september og i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i december). Derudover er elevers trivsel et fast ugentligt lærermødepunkt.

Eventuel mobning håndteres af kontaktlæreren og ledelsen i fællesskab. Hvis mobning opstår, forholder vi os både til de direkte involverede personer (den, der er blevet mobbet og den/de, der mobber) og til resten af elevgruppen. Det er vigtigt at arbejde med hele elevgruppens tolerance og sammenhold i forhold til at stoppe mobning. Det kan også være relevant at inddrage andre nøglepersoner fx resten af lærergruppen, forældre, SSP (især i forhold til digital mobning).

Trivselsråd – forankring af trivselsstrategien:

På Rønde Efterskole har vi igennem en lang årrække arbejdet målrettet med trivsel gennem vores trivselsråd. Vi nedsætter ved skolestart hvert år et udvalg bestående af 5 elever (fordelt på vores boområder), en lærer og en forstander. Trivselsrådets medlemmer har tilsammen et ekstra øje på alle elevers trivsel på efterskolen. Alle medlemmer af rådet kan indkalde til trivselsmøde. På mødet diskuterer vi eventuelle tegn på mistrivsel og aftaler, hvem der skal tage handling herpå (rådets medlemmer, en kontaktlærer, en klasselærer etc.)

Trivselsrådets elevrepræsentanter er valgt af de andre elever. Det er en forudsætning, at disse kan overholde tavshedspligt, at de er lette at snakke med, at de tør handle, og at de har det personlige overskud til at bekymre sig om andres trivsel. Rådet mødes, når et af medlemmerne skønner, at det er nødvendigt.

Hvordan sikrer Rønde Efterskole, at trivselsstrategien er synlig og kendt af alle på skolen:

Rønde Efterskoles trivselsstrategi udleveres til nye ansatte på skolen og gennemgås ved opstartsmøderne i august hvert år. Strategien præsenteres for alle elever og deres forældre ved skolestart. Derudover kan man finde strategien på skolens hjemmeside. Trivselstiltag på skolen italesættes for elever og forældre ved besøg på skolen i forbindelse med indmeldelse, til nye elevers dag og ved skolestart.

Hvad sker der, hvis trivselsstrategien ikke overholdes:

Enhver ansat, som oplever tegn på mobning eller mistrivsel hos en elev informerer om dette på førstkommende lærermøde eller kontakter ledelsen. Kontaktlærer og ledelse laver, hurtigst muligt og senest i løbet af 10 dage, en handlingsplan for, hvordan situationen skal håndteres, hvem, der skal involveres og hvordan.