Forældresamarbejde og – samtaler

Formål:

At skabe mulighed for at elever, forældre og skole holder hinanden orienteret, så både de af skolen satte mål, og forældrenes og elevens forventninger til skoleopholdet i videst muligt omfang kan indfries.
At skabe åbenhed og tryghed i forbindelse med elevens ophold på skolen.
At forældrene til enhver tid føler sig velkomne på skolen.

Indhold:

Ansatte kan i det nødvendige omfang kontaktes af forældre. Kontaktlæreren udlevere ved skolestart telefonnummer og mailadresse til forældrene. Alle ansattes mailadresser kan findes på hjemmesiden.
Forældre kontaktes, når skolen skønner, det er nødvendigt (eleven informeres om samtalen på forhånd).
Der indbydes i september til en samtale med kontaktlæreren med fokus på det sociale.
Der indbydes i november til en samtale, hvor alle faglærerne i de prøveforberedende fag kan træffes til ca. 10 minutters orientering pr. elev/pr. fag. Her holder uddannelsesvejlederen samtidig orientering for forældre om valg af ungdomsuddannelse.
Der er desuden ofte mulighed for uformelle samtaler med ansatte i forbindelse med afhentning og aflevering af elever og ved større arrangementer som musical og lignende.