Formålsbeskrivelse for arrangementer

Afslutningsugen

Formål:
At nyde efterskolelivet.
At sige ordentligt farvel til hinanden.
At deltage i fællesskabet.
At gøre værelser og områder rene og klar til næste elevhold.

Indhold:
Oprydning, rengøring, leg, sjov, samvær i kontaktgruppen, evaluering af skoleåret, fælles tur med overnatning, afslutningsaften, at sige farvel.

Arbejdsformer:
Samvær i kontaktgruppen, i efterskolefællesskabet.

Timetal, omfang:
Én uge fra mandag til hjemrejse fredag aften/lørdag morgen.

Evalueringsformer:
Eleverne evaluerer deres ophold sammen med kontaktgruppelæreren.
Lærerne evaluerer på lærermøde.

Billeduge

Formål:
At anspore elevernes interesse for billeder og film.
At kvalificere elevernes arbejde med film og faste billeder.
At inspirere eleverne til at arbejde kreativitet.
At introducere eleverne for kunst.

Indhold:
Billedugen strækker sig over 5 skoledage fra 8.30 – 14.55.
To eller flere arbejder sammen – lærerteamet består af de to dansklærere og en billedkunstkyndig lærer.
Eleverne arbejder med analyse af en film, som senere indgår som hovedværk.
Eleverne arbejder med analyse af faste billeder.
Eleverne laver et praktisk kreativt produkt.

Brobygning

Formål:
At opfylde loven om 10.klasse.
At tilgodese uafklarede elever i 10. kl i forhold til deres uddannelsesønsker, så de opnår afklaring i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.

Indhold:
Alle 10. klasses elever skal ifølge lovgivningen bo på skolen i forbindelse med brobygning. Vi brobygger til ungdomsuddannelserne i Grenå, Rønde og Århus. Transporten til og fra brobygningsskolen betales af skolen.

Efterskolernes Dag

Den sidste søndag i september er der åbent hus på Rønde Efterskole fra kl. 10.00 til 17.00. Arrangementet er en del af den landsdækkende “Efterskolernes dag”, hvor alle efterskoler i Danmark åbner dørene for interesserede.

Formål
At give interesserede mulighed for at besøge skolen.
At give eleverne lejlighed til at præsentere deres skole for familie, venner og kommende elever.

Indhold
Skolens elever “levendegør” skolens daglige liv med aktiviteter i hal, klasselokaler og værksteder. Skolens elever viser gæster rundt. På rundvisningen møder gæsterne i de forskellige lokaler skolens lærere, som fortæller om skolens værdigrundlag, daglige liv og valgfag. Drama, musik og aerobic optræder i dagens løb på Torvet. Der er kaffe/frokost i skolens spisesal. Der er information om og billeder fra Projekt Kirgistan. Kontoret er åbent for spørgsmål omkring økonomi og evt. tilmelding / ventelister. Efterskolelederen holder 2 gange i timen informationsoplæg om skolen.

Elevråd

Formål
At kolleger inspireres og inspirerer.
At sikre vidensdeling imellem fagkolleger.
At sikre en løbende udvikling af undervisningen.
At sikre at fagene er ajour.
At fremme samarbejdet mellem kolleger.
At danne udgangspunkt for tværfaglighed.

Indhold
Møder i fagudvalgene ca. hver 3. uge. Fagformanden indkalder til møderne og laver dagsorden. Man skiftes til at gennemgå en ide eller et forløb. Konkrete forslag til undervisningsforløb udarbejdes, materialer til eleverne fremstilles/bestilles. Man præsenterer hinanden for spændende materialer, hjemmesider etc. Man holder hinanden ajour mht. relevante kurser.

Engelsk Dag

Formål:
At sætte fokus på engelsk mundtlighed.
At forberede eleverne på den mundtlige prøve.
At styrke elevernes lyst og evne til at tale engelsk.
At give eleverne indblik i kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Indhold:
Oplæg fra foredragsholder om samfundsforhold og historie i engelsktalende lande.
Gruppediskussioner (grupper blandet af elever i 9. og 10. klasse).
Gruppeoplæg i forbindelse med emneområder opgivet til den mundtlige prøve.
Arbejde med synopser.

Fagdage

Formål:
At elever og lærere får mulighed for at fordybe sig i et enkelt fag i et længere tidsrum.
At give mulighed for alternative undervisningsmetoder, som kræver længere sammenhængende tidsmæssige forløb.
At tilgodese fag, som i årets forløb har været udsat for mange aflysninger i det normale ugeskema.
At sikre at alle fag får den undervisningstid, vi har afsat.

Indhold:
Fagdage er dage, hvor det obligatoriske skema brydes op så de enkelte fag har flere sammenhængende timer eventuelt parallelt med andre klasser.
Fagdage løber typisk over en formiddag 8.30 – 11.45 eller en eftermiddag 12.45 – 14.55.
Det er dage, som også giver større mulighed for at lave ture ud af huset.

Fagudvalgsarbejde

Formål:
At kolleger inspireres og inspirerer.
At sikre vidensdeling imellem fagkolleger.
At sikre en løbende udvikling af undervisningen.
At sikre at fagene er ajour.
At fremme samarbejdet mellem kolleger.
At danne udgangspunkt for tværfaglighed.

Indhold:
Møder i fagudvalgene ca. hver 3. uge. Fagformanden indkalder til møderne og laver dagsorden.
Man skiftes til at gennemgå en ide eller et forløb.
Konkrete forslag til undervisningsforløb udarbejdes, materialer til eleverne fremstilles/bestilles.
Man præsenterer hinanden for spændende materialer, hjemmesider etc.
Man holder hinanden ajour mht. relevante kurser.

Fredagsfag for 10. klasse

Formål

 • At undervise i demokratisk dannelse, folkelig oplysning og livsoplysning. 
 • At give 10. klasserne tværfaglig og varieret undervisning, som kan gøre dem til gode verdensborgere.
 • At eleverne opbygger kendskab til det moderne samfund og får indsigt i, hvordan miljø, økonomi, politik, kultur, religion og meget andet påvirker det.
 • Det er et mål, at vi er omstillingsparate i forhold til fredagsfagsundervisningen, så undervisningen forholdsvis hurtigt kan ændres, hvis der sker noget væsentligt i verden – så vi har fokus på det så hurtigt som muligt. 

Indhold for fredagsfag

Undervisningen er temabaseret, og vi arbejder med emner som:

 • Demokrati 
 • Terror
 • Miljø
 • Mediernes magt
 • Forbrydelse og straf
 • Fællesskab
 • Fattigdom
 • Holocaust
 • Køn og identitet/ kønsroller
 • Transkønnethed 
 • Handicap/livsglæde
 • Begivenheder, der ændrede verden! 
 • Tænkere, der ændrede verden!
 • Bud på Gud
 • Etik og Moral: Mads og Monopolet 
 • Dansekultur
 • – og meget andet.

Forældresamarbejde – forældresamtaler

Formål:
At skabe mulighed for at elever, forældre og skole holder hinanden orienteret, så både de af skolen satte mål, og forældrenes og elevens forventninger til skoleopholdet i videst muligt omfang kan indfries.
At skabe åbenhed og tryghed i forbindelse med elevens ophold på skolen.
At forældrene til enhver tid føler sig velkomne på skolen.

Indhold:
Ansatte kan i det nødvendige omfang kontaktes af forældre. Kontaktlæreren udlevere ved skolestart telefonnummer og mailadresse til forældrene. Alle ansattes mailadresser kan findes på hjemmesiden.
Forældre kontaktes, når skolen skønner, det er nødvendigt (eleven informeres om samtalen på forhånd).
Der indbydes i september til en samtale med kontaktlæreren med fokus på det sociale.
Der indbydes i november til en samtale, hvor alle faglærerne i de prøveforberedende fag kan træffes til ca. 10 minutters orientering pr. elev/pr. fag. Her holder uddannelsesvejlederen samtidig orientering for forældre om valg af ungdomsuddannelse.
Der er desuden ofte mulighed for uformelle samtaler med ansatte i forbindelse med afhentning og aflevering af elever og ved større arrangementer som musical og lignende.

Fællestimer

Formål:
At sætte de store spørgsmål i tilværelsen til debat (livsoplysning).
At styrke det store fællesskab på skolen.
At opdrage til demokratisk dannelse.
At sætte fokus på den mundtlige fortælletradition.
Folkelig oplysning.

Indhold:
Vi har 3 typer fællestimer af hver ½ times varighed pr. uge: Fortælling, fællessang og åben-time.
Fortælling: Forskellige lærere fortæller dele af dansk og udenlandsk litteratur.
Sang: Ugentlig sangtime over skiftende temaer.
Åben-time: Kan indeholde nyheder, beskeder til hele holdet, gennemgang af næste uges arrangementer og andre former for oplysning.

Gallafest

Formål:
At styrke det store fællesskab på skolen.
At lære eleverne at planlægge og udføre store arrangementer.

Indhold:

Omkring en måned inden gallafesten trækker drengene lod om, hvilken pige de skal have som gallapartner. Derefter inviterer de hende til fest. På gallaaftenen henter drengene deres gallapartner på hendes værelse. Programmet for gallafesten indeholder: fotografering, middag, underholdning, taler, dans, spil og hygge.

Humanitærdage

Formål:
At eleverne møder vores værdigrundlag i praksis.
At styrke fællesskabet.
At eleverne oplever sig som en betydelig del af en helhed.
At sætte fokus på situationen i Kirgistan og på vores humanitære projekt der.
At alle elever medvirker til at støtte Global Iværksætter økonomisk.

Indhold:
Cykelsponsorløb, arbejdende værksteder, som til sammen producerer salgsmateriale til et stort julemarked for forældre og andre interesserede. Værksteder som producerer: juledekorationer, adventskranse, konfekt, småkager, bolcher, jule-sy-ting, salg af arbejdskraft, julemusik, silketørklæder, julekort etc.

Arbejdsformer:
værkstedsarbejde i grupper valgt efter interesse.

Timetal, omfang:
to skoledage fra 8.30 – 16.00 inkl. Cykelsponsorløb. Kirgistandagene skal ligge op til den weekend, hvor der er første søndag i advent.

Evalueringsformer:
På lærermødet og i kontaktgrupperne.

Introugerne

Formål:
At lærere og elever lærer hinanden at kende.
At introducere de unge til efterskolelivet.
At introducere de unge for mange forskellige små og store fællesskaber.
At skabe tryghed og udvikling i fællesskab.
At sluse de unge trygt ind i efterskolelivet.

Indhold:
Velkomst,  fællestimer om kultur, rammer og regler, daglige kontaktgruppeaktiviteter/møder, undervisningsintro, intro til linjefag, byløb, leg, spas, tid i stamklasserne, introfest, sundhedsdag.

Arbejdsformer:
Samvær i kontaktgruppen, i klassen, på linjefagsholdet, i efterskolefællesskabet.

Timetal, omfang:
Ankomst søndag eftermiddag/aften.
Introugerne er de to første skoleuger.

Evalueringsformer:
Eleverne evaluerer i samtale i klassen eller kontaktgruppen. Hvordan er det gået, og hvordan kommer vi videre.
Lærerne evaluerer på lærermøde.

Juleafslutning – adventsfest

Adventsfest

Formål
At skabe en fællesoplevelse for skolens bestyrelse, ansatte, tidligere ansatte, skolens venner og eleverne.
At lade julen gøre sit indtog på skolen.
At fastholdelse én af julens traditioner.

Indhold
Adventsfesten starter med fælles kirkegang for alle kl. 16. Gæsterne drikker derefter Gløgg/kaffe på lærerværelset. Aftenprogrammet består i fællesspisning – gæsterne deres julegaver i klasse J, mens der ryddes af bordet. Derefter er der underholdning og fælles sang. Arrangementet slutter med aftenskaffe i spisesalen.

Juleafslutning

Formål
At holde julefest med hinanden inden ferien begynder.

Indhold
Timerne slutter kl. 17, hvorefter 3 kontaktgrupper går i gang med at forberede festen. Aftenens program er. Julemiddag med underholdning, juletræsdans, sang, julebal, spil, æbleskiver og juleknas til aftenskaffen, afslutning med fakkeloptog til Baunehøj, hvor vi ønsker hinanden glædelig jul.

Kontaktgruppen

Formål:
At sikre en “livslinie” mellem forældre og skole.
At sikre, at alle bliver set – ingen bliver glemt.
At sikre, at den enkelte elev oplever sig som en del af fællesskabet.
At gøre en stor skole mindre og øge elevens ansvarlighed overfor fællesskabet.

Kontaktgruppen:
Består af 3 – 6 værelser + en lærer (der er tale om enten drenge – eller pigegrupper).
Holder mindst ét ugentligt møde i almindelige uger.
Holder møde hver dag i de første 2 skoleuger.
Har et fællesområde, som de har ansvar for at holde rent og pænt.
Løser sammen opgaver af praktisk art fx i forbindelse med vores julearrangement.

Kontaktlæreren:
Er den lærer, der modtager eleven og elevens forældre på værelset den første aften.
Er den lærer, forældrene altid kan henvende sig til og regne med gør noget ved problemer omkring eleven.
Kontaktled mellem skole og hjem. Holder forældrene orienteret om, hvordan det går eleven på skolen.
Er opmærksom på den enkelte elev i sociale sammenhænge.
Påtaler eventuelle problemer med orden på værelset.
Holder i skoleårets løb flere samtaler med eleven om forventninger, mål, uddannelsesplaner etc.
Kontaktlæreren udleverer sit navn, sin adresse, sin mailadresse og sit telefonnummer til forældrene på ankomstaftenen.

Arbejdsformer:
Kontaktgruppen mødes ugentligt ca. ½ time i almindelige uger.
Derudover er kontaktgruppen sammen om forskellige arrangementer bla. kontaktgruppeaften, hvor gruppen er sammen om et socialt arrangement.

Køkkentjanser

Formål:
At eleverne oplever ansvar og medansvar for madlavning og opvask.
At eleverne undervises i og lærer, hvordan man anretter kold mad, og hvordan man rydder op/ vasker op efter måltiderne.

Indhold:
Eleverne har køkkentjans ca. 1 dag hver anden måned. Køkkentjansen møder 6.30 og hjælper til med at anrette/fremstille formiddagsforfriskningen. Køkkentjansen serverer forfriskning kl. 10 og kl. 15 og vasker op herefter samt efter middags- og aftenmåltidet. Køkkentjansen hjælper til med at anrette aftensmåltidet. Desuden laver 2 køkkentjanser hevr dag efter middagsmaden dej til næste formiddagsforfriskning.

En gang i løbet af skoleåret har man sammen med sin kontaktgruppe maddag. Her bestemmer gruppen i samarbejde med køkkenet dagens menu og gruppen er i køkkenet hele dagen. Der er ikke almindelig undervisning for kontaktgruppen på maddagen.

Lektietime og Lektiecafé

Formål:
At skabe plads til lektielæsning.
At forberede kommende undervisningstimer.
At finde ro i en travl hverdag.
At pleje det sociale liv på værelset.
At fremme fælles lektielæsning.
At give mulighed for lektiehjælp.

Indhold:
I almindelige undervisningsuger holder eleverne dagligt (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) lektietime fra 18.15 – 19.00, hvor de opholder sig på eget værelse. En vagtlærer kigger ind til eleverne på værelserne for at snakke lidt og evt. hjælpe med lektierne. Fra kl. 19.15 er der lektiecafé på lærerværelset. Her kan man arbejde sammen i grupper, få lektiehjælp etc. Der er altid mindst 1 vagtlærer til stede i lektiecaféen. Har man brug for mere omfattende lektiehjælp, bør man gå til lektiecafé.

Linjefagsture

Formål:

At styrke relationerne på tværs af kontaktgrupper og stamklasser
At skabe rum til at fordybe sig i sit linjefag
At give mulighed for længerevarende faglig fordybelse
At styrke det faglige og sociale liv på linjefagsholdene


Indhold:

Ture ud af huset, arrangementer, stævner, koncerter, længerevarende forløb, kurser etc.

Omfang:

To døgn ( fra onsdag – fredag) i september måned.

Mediedage

Formål:
At skabe rum for et længerevarende forløb om medier.
At sætte fokus på undervisning i faste og levende medier – til brug ved prøverne.
At gøre eleverne i stand til kritisk stillingstagen i forhold til medieverdenen.

Indhold:
3 dages undervisning fra 8.30 – 14.55.
Undervisning i skriftlig og mundtlig analyse af sagprosa og nyhedsindslag fra TV.
Undervisning i tekstproduktion.
Undervisning i etik.

Musicaluge

Formål:
At styrke fællesskabet.
At eleverne oplever sig som en betydelig del af en helhed.
At lave PR for Rønde Efterskole.
At eleverne tilegner sig færdigheder inden for musicalens delområder.
At eleverne får mulighed for at fordybe sig i et område.
At eleverne deltager i en skabende proces.
At alle elever kommer på scenen.

Indhold:
Et lærerudvalg forbereder et musicalprojekt, der i sit indhold skal have en vis værdi i forhold til skolens bagvedliggende værdigrundlag.

Arbejdsformer:
Inddeling i grupper efter interesser/ønsker: Drama, kor, band, kostumer og rekvisitter, lys og lyd, scene, kulisser, dans, PR.
Der arbejdes individuelt i grupperne i begyndelsen af ugen, og elementerne samles i løbet af onsdag/torsdag.

Timetal, varighed:
1 uge fra mandag morgen med forestilling fredag eftermiddag, fredag aften og lørdag formiddag.

Evalueringsformer:
Respons på forestillingen og samtale i kontaktgruppen.

Naturfagsdage

Formål:
At sætte fokus på de naturfaglige fag (Matematik, fysik, kemi, biologi, geografi)
At arbejde projektorienteret med et naturfagligt emne
At styrke elevernes interesse for og viden om et naturfagligt område

Indhold:
Vi deltager i Naturvidenskabsfestivalen i uge 39
Vi arbejder med temaerne i årets Naturvidenskabsfestival (http://naturvidenskabsfestival.dk/)

Omfang:
De boglige lektioner i uge 39

Arbejdsformer:
Alle klasser på skolen arbejder med samme emne
Gruppearbejder på tværs af klasser og årgange

Obligatorisk Brobygning

Formål
At opfylde loven om 10. klasse.
At tilgodese uafklarede elever i 10. klasse i forhold til deres uddannelsesønsker, så de opnår afklaring i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.

Indhold
Alle 10. klasses elever skal ifølge lovgivningen bo på skolen i forbindelse med brobygning. Vi brobygger til ungdomsuddannelserne i Grenå, Rønde og Århus. Transporten til og fra brobygningsskolen betales af skolen.

Obligatorisk selvvalgt opgave

Formål:
At eleverne arbejder selvstændigt med et emne i nær tilknytning til deres uddannelsesplan.
At eleverne gennem vejledning får mulighed for at forbedre deres arbejdsmetoder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en større selvstændig opgave.
At eleverne får mulighed for at reflektere over deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg jf. bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000.

Indhold:
Eleven vælger selv i samråd med sin opgavevejleder, hvilket emne han/hun arbejder med.
Emnet skal være relevant i forhold til elevens uddannelsesplan.

Evaluering:
Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter, hvis eleven ønsker det.

O-tur

O kan stå for mange ting – oktober, oplevelse, orientering, overlevelse, overskride grænser, organisere, overtale, overveje…

Formål:

At den enkelte elev lærer at overskride egne grænser.

At den enkelte elev oplever, at han/hun kan noget, som han/hun ikke troede, at han/hun finder ressourcer, som man ikke kendte .
At grupperne (ca. 8 personer) oplever, at man kan mere sammen end hver for sig, at man er afhængige af hinanden, at man sammen er stærke, at man kan hjælpe hinanden igennem kriser.

Indhold:
Tur ud af huset i grupper.
Det væsentligste for en gruppe er at have alle med hjem – vigtigere end tid og præstationer undervejs.
Den enkelte elev har ret til at sige fra. Tidsramme fx torsdag kl. 15 – fredag kl. 15.
Grupperne sendes af sted i hold – fra forskellige steder og skal gå turen rundt. Undervejs skal de lave forskellige opgaver, udsættes for udfordringer.

Praktik fra seminariet

Formål:
At tage del i og ansvar for uddannelse af nye lærere.
At samarbejde med lærerseminarierne.
At give de lærerstuderende mulighed for, praktisk og teoretisk, at beskæftige sig med flere områder af lærergerningen og at gøre sig erfaringer med efterskoleformen.

Indhold:
Praktikken varer 9 uger fordelt på ugerne før og efter jul .
Praktikken består af en fællesperiode, hvor klassens lærer sidder med i timerne, og en aleneperiode.
Fagfordeling og hvilke klasser, den studerende skal undervise, aftales mellem skolen og den studerende.
Den studerende går ind og varetager/overtager undervisning og undervisningsopgaver i praktikperioden og tager del i øvrige efterskoleopgaver.

Projektopgaven i 9. kl

Formål
At eleverne udvikler deres evne til at planlægge og gennemføre en projektorienteret arbejdsproces.
At eleverne fordyber sig i et emne og samtidig bevarer overblikket.
At eleverne formår at formidle resultatet af deres opgave på en relevant måde Jf. bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse/ nr. 558 af 7. juni 2006.

Indhold
Der vælges et fælles overordnet emne for begge 9. klasser.
Eleven vælger et delemne evt. sammen med en anden elev.
Eleven fremlægger sin opgave for klassen

Evaluering
Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven ønsker dette.

Prøveperioden

Formål:

På efterskoler gælder rammerne for undervisning og samvær med fem hele undervisningsdage og 21 undervisningstimer om ugen også i prøveperioden. Har en elev været til prøve, kan denne gælde som en hel undervisningsdag svarende til 4 timers undervisning.

Indhold/struktur:

På Rønde Efterskole sikrer vi dette ved følgende dagsprogram i disse perioder:

Den skriftlige prøveperiode

Hver elev har sit unikke skema, hvor det fremgår, hvornår der er undervisning og prøver. Eleverne deltager i deres almindelige undervisning inden/efter nogle af prøverne, hvilket fremgår af deres individuelle skemaer (i Viggo).

Den mundtlige prøveperiode

I den mundtlige prøveperiode gælder nedenstående dagsprogram:

07.15 Sygemelding i spisesalen
07.20 – 07.40 Morgenmad. ALLE
07.40 – 08.00 Morgensamling. ALLE
08.00 – 08.30 Områderengøring og værelsesoprydning. Formiddagsvagterne tjekker rengøringen.
08.30 – 10.00 Undervisning: Idræt; Morgenløb- fredagsruten i skoven. ALLE, på nær elever, der er til eksamen den pågældende dag. Undervisning og tilsyn varetages af mindst 2 lærere
09.00-09.15 Tjek i skoven
10.00 – 10.20 Formiddagsforfriskning i spisesalen
10.20 – 11.45 Eksamensforberedelser  – elever arbejder med prøveforberedende undervisning i spisesalen og teatersalen. Undervisning og tilsyn varetages af mindst 2 lærere. ALLE
Formiddagsvagterne holder mandtal og sikrer, at alle elever er i gang og får den hjælp, de behøver.
12.30 – 13.25 Lektiehjælp på lærerværelset (frivillig aktivitet)
13.25 – 14.55 Obligatorisk undervisning for alle (Undtagen dem, der er til eksamen)
Eleverne vælger, inden prøveperioden går i gang, samtlige undervisningstilbud, således at dette skemalægges for hver enkelt elev.
14.55 – 15.15 Eftermiddagsforfriskning
15.15 – Aktivitetstilbud ved eftermiddagsvagt
17.30 – 18.00 Aftensmad. ALLE
18.00 – 19.00 Stilletime på værelset. ALLE
19.00 – 20.00 Mulighed for lektiehjælp på lærerværelset
20.00 – 21.00 Aktivitetstilbud ved aftenvagten. Fire gange i løbet af perioden er der i dette tidsrum et obligatorisk foredrag for alle elever – uanset om de har været til prøve eller ej.
21.15 Aftenforfriskning
22.00 På områderne
22.30 – Go’ nat. ALLE

Undervisning og tilsyn varetages i løbet af dagen samt om aftenen af mindst to lærere. Hver elev har sit eget skema i løbet af mundtlig prøveperiode. Dette kan ses i Viggo.

Rengøring

Formål:
At eleverne oplever ansvar og medansvar for at de fysiske rammer synes ordentlige og rene.
At eleverne undervises i og lærer, hvordan man anvender rengøringsartikler, hvilke der anvendes til hvad og hvorfor, og hvordan en rengøring udføres i praksis.

Indhold:
Eleverne gør hver morgen mellem 8.05 – 8.30 rent på fællesområderne. En gang om ugen er rengøringen særlig grundig.
En eftermiddag om ugen gør eleverne deres værelser rent.
Eleverne deltager 4 gange om året (til efterårsferien, til juleferien, til påskeferien og til sommerferien) i en grundigere rengøring af værelser og områder.

Sawubona South Africa – et rejseprojekt med mening

Formål:

– At blive klogere på, hvad kultur er, og hvad der er med til at forme vores egen kulturelle identitet.
– At møde det fremmede og få anledning til at reflektere over både de sydafrikanske og vores egne værdier.
– At møde kulturer, som er anderledes end vores egen både på rejsen og i løbet af skoleåret.
– Mødet med andre mennesker

Indhold:
I faget Sawubona South Africa arbejdes med kulturmøder og kulturforståelse gennem arbejde med teori, cases, rollespil, og selvfølgelig igennem kulturmøder i vores hverdag, i vores nærmiljø og når vi rejser. Vi går i dybden med sydafrikansk historie og samfundsforhold. Et lands historie og samfundsforhold hænger nemlig tæt sammen med landets kultur. For at få mest mulig ud af vores ophold i Sydafrika, arbejder vi for at blive kloge på landets historie og samfundsforhold. Det indebærer, at vi skal beskæftige os med følgende begreber og temaer:

 • Retfærdighed
 • Frihed
 • Demokrati
 • Religion
 • Menneskerettigheder
 • Identitet
 • Ulighed

Varighed: 9 dage i Durban, Sydafrika – undervisning 1,5 time/uge

Samarbejdspartnere: KFUM & K Danmark og YMCA South Africa

Tilbydes til elever i 10. klasse

Snetur

Formål:
At udbygge og opbygge fællesskab i især den store gruppe.
At give rammer for gode oplevelser/gode dage, glæde og overskud.
At give lejlighed til, at eleverne kan skabe sig succesoplevelser.

Praksis og delmål:
Alle kommer til at bruge ski som et praktisk redskab til at nå fra punkt A til B.
Alle inspireres til at nå længere på ski, end de har været før – afstandsmæssigt og teknisk – for at være med til at udbygge selvværdsfølelsen og for at give større glæde og tilfredshedsfølelse – også de der ikke synes, ski er fantastiske – bare på mere beskedent niveau.
Skiene bruges til at komme hjemmefra for at komme til andre horisonter – for at kunne nyde naturen; for at få motion på en sjov måde, for at komme andre steder hen for at lege og bygge i sne.
Der laves også hold, som udfordres på både længde og teknik.
Dette sker på meget forskellige niveauer, og det er IKKE et mål, at alle står på ski hele ugen. Der kan være en dag (eller evt. flere) hvor et hold er ude i sneen i umiddelbar nærhed af hotellet – og laver hyggelige, sjove, skøre ting her.
Det kan være nødvendigt at operere med halve dage, programmæssigt, for nogle elever.
Vi skal sprede glæde ved ski – og om muligt give lyst til at prøve det igen en anden gang.

Andre aktiviteter som:  snemænd, lys i snefigurer til om aftenen, lege, at bo i snehytte (eller lavo), at vinterbade kan være tilbud i programmet.

Sundhedsdag

Formål
At eleverne tilegner sig en større viden om den mad, de spiser.
At eleverne bliver opmærksomme på de konsekvenser, maden har.
At eleverne bliver præsenteret for en række sundhedsfremmende aktiviteter.
At eleverne reflekterer over deres eget indtag af fødevarer.

Indhold
Workshops, kostvejledning, bevægelse, foredrag, aktiviteter.

Arbejdsformer
oplæg for hele elevflokken, workshops i grupper valgt efter interesse.

Timetal, omfang
Én skoledag i september.

Evalueringsformer
I kontaktgruppen, på lærermødet.

Trekantsturnering

Formål:
At styrke fællesskabet omkring et bredt udsnit af idrætsaktiviteter
At lære at skabe en god stemning som tilskuer og bakke sine kammerater op på en positiv måde

Indhold:
Vi dyster mod de to andre grundskoler i byen i diciplinerne: Fodbold, håndbold, volleyball, basketball, skak,
hockey, løb, badminton, bordtennis, bordfodbold, Esport

Omfang:
3 X 3 timer (fordelt på 3 eftermiddage)

Terminsprøver

Formål:
At de boglige prøveforberedende fag får sammenhængende tid til, at eleverne afprøver de forhold som udspiller sig, når de skriftlige prøver senere på skoleåret gennemføres.
At terminsprøverne afvikles i overensstemmelse med prøvecirkulærets bestemmelse for afviklingen af de skriftlige prøver.

Indhold:
Eleverne får tildelt opgaver, som er på niveau med opgaverne til den skriftlige prøve.
Eleverne prøves i de discipliner, de vil møde til de afsluttende prøver.

Weekender og blive-weekender

Formål:
At medvirke til, at eleverne oplever deres efterskoleophold som andet end undervisning, at de ikke oplever skolen blot som skole, men også som deres hjem.
At få eleverne til at se det værdifulde i at indgå i et forpligtende fællesskab.
At eleverne lærer at tage medansvar for fællesskabet.

Indhold:
Blive-weekender:
Alle elever er på skolen hele weekenden eller en defineret del af weekenden (fx lørdag).
Store dele af weekendens program er fællesaktiviteter.
Der er kun lidt tid til “egne aktiviteter”.
Almindelige weekender:
Starter fredag kl. 15.00.
Har man valgt at holde weekend på skolen, bliver man hele weekenden.
Skal man hjem på weekend, tager man af sted fredag inden aftensmaden og kommer ikke retur ingen før tidligst søndag kl. 15.
Programmet for weekenden planlægges af weekendvagterne i samråd med de elever, som bliver på skolen i weekenden. Weekendens program hænges op/lægges på elevintra senest tirsdag.
Weekendens program består af 2-3 obligatoriske programpunkter og en række frivillige programpunkter.
Måltiderne er obligatoriske.
Der kan være deltagelse i turneringer (fodbold, badminton).

Tilmelding til weekender skre elektronisk senest torsdag kl. 12.45.

Indmeld dig