Kontaktgruppen

Formål:

At sikre en “livslinie” mellem forældre og skole.
At sikre, at alle bliver set – ingen bliver glemt.
At sikre, at den enkelte elev oplever sig som en del af fællesskabet.
At gøre en stor skole mindre og øge elevens ansvarlighed overfor fællesskabet.

Kontaktgruppen:

Består af 3 – 6 værelser + en lærer (der er tale om enten drenge – eller pigegrupper).
Holder mindst ét ugentligt møde i almindelige uger.
Holder møde hver dag i de første 2 skoleuger.
Har et fællesområde, som de har ansvar for at holde rent og pænt.
Løser sammen opgaver af praktisk art fx i forbindelse med vores julearrangement.

Kontaktlæreren:

Er den lærer, der modtager eleven og elevens forældre på værelset den første aften.
Er den lærer, forældrene altid kan henvende sig til og regne med gør noget ved problemer omkring eleven.
Kontaktled mellem skole og hjem. Holder forældrene orienteret om, hvordan det går eleven på skolen.
Er opmærksom på den enkelte elev i sociale sammenhænge.
Påtaler eventuelle problemer med orden på værelset.
Holder i skoleårets løb flere samtaler med eleven om forventninger, mål, uddannelsesplaner etc.
Kontaktlæreren udleverer sit navn, sin adresse, sin mailadresse og sit telefonnummer til forældrene på ankomstaftenen.

Arbejdsformer:

Kontaktgruppen mødes ugentligt ca. ½ time i almindelige uger.
Derudover er kontaktgruppen sammen om forskellige arrangementer bla. kontaktgruppeaften, hvor gruppen er sammen om et socialt arrangement.