Underretning om indsamling af oplysninger.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Rønde Højskole og Efterskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.Rønde Højskole og Efterskole Skolevej 2 8410 Rønde
  CVR-nr.: 2450 9915 Telefon: 8637 1955 Mail: post@rhe.dk
 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine oplysninger for at kunne drive skole, der følger hhv. lov om efterskoler og højskoleloven. Vi skal i den forbindelse bruge almindelige personoplysninger (navn, adresse, CPR, Email, telefonnummer osv). Ligeledes indhenter vi personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, eleveforeningsbestyrelse, repræsentantskab og RHE’s venner for at kunne kontakte dem og fordi lovgivningen kræver det.
 1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler for det meste almindelige personoplysninger, som Navn, adresse, CPR, Email osv. Dog, hvis det er nødvendigt for opholdet på skolen, har vi også følsomme oplysninger, ex. helbredsoplysninger. For de oplysninger der ikke er lovbefalet indhenter vi samtykke.
 2. Modtagere eller kategori af modtagere
  Overordnet er det skolerne alene der behandler dine oplysninger. Skolerne har principper for hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og også hvilke medarbejdere der må se dem. Vi har en indberetningspligt overfor div ministerier og myndigheder.Skolerne har endvidere indgået databehandleraftale med en række eksterne leverandører af digitale platforme og tjenester, som opbevarer vores oplysninger.
 1. Opbevaring af personoplysninger
  Skolerne opbevarer oplysninger ift de regler der gælder. Vi opbevarer ikke oplysningerne længere end nødvendigt. Oplysninger der knytter sig til økonomi skal vi gemme i 5 år jvf bogføringsloven. Kontaktoplysninger ønsker vi at gemme efter dit ophold her, for at kunne invitere til elevstævne og andre begivenheder. Og det beder vi om samtykke til.
 2. Retten til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op  til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 1. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 2. Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 3. Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis det er tilfældet, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 4. Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 5. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 6. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.