Pædagogiske dage på Rønde Efterskole

Pædagogisk handleplan Rønde Efterskole skoleåret 2020-2021

Formålet med denne handleplan er at beskrive og sætte fokus på de pædagogiske og didaktiske udviklingsopgaver, vi i efterskolen arbejder med i skoleåret 2020-21. De to sidste skoleår har i høj grad været præget af såvel branden som corona-situationen. Begge dele har trukket store veksler på lærernes omstillingsparathed og evne til hastigt at udvikle nye arbejdsgange. Der er brugt mange ressourcer til at genopbygge både i konkret og overført betydning. Det betyder, at vi ikke er kommet helt i hus med de indsatsområder, som vi havde planlagt. – Det betyder også, at der i lærerkollegiet er et stærkt behov for at finde fodfæste og arbejde med, hvordan vi som efterskole – nu med 175 efterskoleelever og en ny hovedbygning – får det store efterskolefællesskab til at blomstre. Dette afspejles i indsatsområderne for det kommende skoleår, hvor vi igen sætter fokus på digital dannelse og samtidig tager hul på et indsatsområde omkring det store fællesskab. Som altid arbejder vi videre med de fokuspunkter, som vi allerede har igangsat med hensyn til demokratiske processer, relationsarbejde, hverdagsmestring m.m.

Indsatsområder:

 1.   Digital dannelse er et stort bredt område, som handler om, hvordan man begår sig socialt og etisk i den virtuelle verden. Det handler såvel om digitale færdigheder som om at besidde digitale kompetencer, som hjælper en til at bruge sine færdigheder på en etisk forsvarlig måde.  Vi har forsøgt at indkredse vores fokus til to mindre aspekter, som omhandler henholdsvis dannelse og uddannelse.
 1.  Det store fællesskab er afgørende vigtigt for vores evne til at skabe et godt og rummeligt efterskolemiljø. Mens eleverne har boet spredt i pavilloner langt væk fra vores fællesområder –  og fællesområderne har været få – har det været en vanskelig pædagogisk opgave at styrke fællesskabet på tværs af kontaktgrupper, klasser og linjefag. Der er opstået mange små fællesskaber, men det store fællesskab har haft svære vilkår. Efter genåbningen i maj, hvor eleverne på grund af Covid-19 ikke længere måtte færdes på hinandens værelser og områder, men i højere grad var henvist til de fælles udeområder, trivedes det store fællesskab langt bedre. 

Ad.1

Vi har et ønske om at bevidstgøre eleverne i forhold til deres færden i den virtuelle verden og hjælpe dem til at opnå en balance i deres digitale/analoge liv. Når man vælger at være online fravælger man noget andet. Dette valg skal helst være bevidst og begrundet. Det handler altså om at have kontrol over sin brug af det virtuelle og om at være bevidst i forhold til, hvem der styrer ens liv og hvordan

Desuden ønsker vi at sætte fokus på elevernes professionelle tilgang til brugen af computere. For en del elever er denne mest til brug i forhold til underholdning, vi ønsker at sætte fokus på computeren/telefonen som arbejdsredskab. Hvad kan du bruge din telefon/computer til i forhold til uddannelse og hvordan?

Ad. 2

Vi vil i det kommende skoleår have fokus på, hvor det store sociale fællesskab trives, og hvordan vi kan facilitere det. Et af vores opmærksomhedspunkter er den enkelte elevs adgang til det store fællesskab. Når mange af de sociale aktiviteter i højere grad foregår på fællesområderne, blandes eleverne mere og får på den måde bedre indblik i hinandens liv. Det er ligeledes lettere for den generte eller introverte elev, at “slutte sig til” fællesskaber, som er offentlige end fællesskaber, som foregår på andre elevværelser. 

 

Mål:

Ad. 1

Det er vores mål, at eleverne i højere grad bliver bevidste om tilvalg og fravalg i forhold til de digitale medier og på baggrund heraf tager stilling til, hvornår og hvordan de vil tilgå disse. Hvad er alternativerne til det digitale (til stede vs. til tide/ nærværende vs. nuværende)? Prioriteringsstrategier kan hjælpe den enkelte til at forebygge en fornemmelse af stress i forhold til de digitale medier. Derudover er det vores mål at undervise i hensigtsmæssige arbejdsstrategier for brug af computere. Lige fra helt basale mappesystemer til billedredigering, videoredigering, apps til brug for læring etc.

Ad. 2

Det er vores mål, at eleverne oplever det store fællesskabs værdi. At de oplever fællesskabet som rummeligt og inkluderende – og værd at være en del af, selvom det betyder, at de for en stund må give afkald på små personlige præferencer.  Det er ligeledes vigtigt for os, at alle elever føler sig som en del af det store fællesskab og oplever lige muligheder for at tilgå dette. 

Tiltag:

Ad. 1

 •       Vi arbejder som efterskole med projektet ”No Device”, som har til hensigt at hjælpe med at fastholde elevernes fokus i undervisningssituationen. Se bilag
 •       Vi vil skabe analoge åndehuller; ture i friluftsliv uden mobiltelefoner, mobilfri perioder, etc.
 •       Eleverne er fra skolestart med til at definere skolens mobilregler; debat med elevgruppen om, hvornår og hvordan mobiltelefoni skal fungere i vores fællesskab.
 •       Fredagsfagsundervisning med fokus på brug af sociale medier – Hvordan bliver man en bevidst forbruger, som formår at overholde sociale og etiske kodeks?
 •       Vi vil undervise alle elever i arbejdsstrukturer i forhold til brugen af computere – og følge op på dette i løbet af året
 •       Derudover; fx Tracking app som forsøg, streamingfri uge, debathjørne.
 •       Regionen afholder i foråret 2021 (udsat fra foræret 2020) foredrag med Vincent Hendricks om unge og digital dannelse på RE – alle lærere deltager

Ad. 2

 •       Italesættelse af fællesskabets værdi (taler, introaktiviteter, kontaktgruppen)
 •       Nye udeområder med fokus på aktivitet og ophold fx beachvolley, udefitness, æblehaven og udeaktiviteter
 •       Fokus på den nye hovedbygnings mange dagligstuemuligheder
 •       Fokus på fællesaktiviteter for hele elevholdet: Lip- dub, obligatoriske aftenarrangementer,
 •       Fællessang – Røndes sangkanon. Vi synger højt – alle kan synge
 •       Udvalg – vi skaber aktiviteter for hinanden (og inviterer ind i fællesskabet)
 1.   Elevråd
 2.   Månedsudvalg
 3.   Trivselsudvalg
 4.   Små udvalg (løbeklub, strikkeklub, brætspilscafe, litteraturklub osv)

                      

Vores pædagogiske dag ved skolestart havde i år fokus på 2 forskellige relationelle temaer. 

 1. Vi arbejdede med “De uanede muligheder”. Det uanede er det, vi får øje på, når vi kigger ved siden af det mønster, som umiddelbart falder i øjnene. Det, som umiddelbart forekommer problemfyldt, mangelfuldt eller sygt, kan opfattes som en invitation – en invitation til omgivelserne – om nysgerrigt og spørgende at forholde sig til, hvordan man kan bidrage til de uanede muligheder for elevens udvikling.
  Heraf udsprang mantraet: Se ved siden af mønstret
 2. Et andet tema var løgne og den professionelle fordring. Hvor løgne ofte er en absolut deal breaker i private relationer, er det i professionelle relationer nødvendigt at arbejde videre med/udvikle relation på trods af en løgn. At undersøge elevernes bevæggrunde for at lyve, at skabe læring om tillid og vise dem, at man stadigt ønsker at støtte dem og deres udvikling.
  Heraf udsprang mantraet: Du kan regne med mig