Pædagogiske dage på Rønde Efterskole

Pædagogisk handleplan Rønde Efterskole skoleåret 2019-2020

Hvert år laver vi på Rønde Efterskole en handleplan, som beskriver og sætter fokus på de pædagogiske og didaktiske udviklingsopgaver, vi i efterskolen arbejder med i det skoleår. I det kommende skoleår er indsatsområderne digital dannelse og hverdagsmestring. Derudover vil vi i det kommende skoleår arbejde med to meget konkrete fokuspunkter i forhold til klasserumsledelse og udvikling af kontaktgruppeårsplanen. Som altid arbejder vi videre med de fokuspunkter, som vi allerede har igangsat med hensyn til demokratiske processer, relationsarbejdet samt evnen til at danne gode fællesskaber.

Indsatsområder:

 1. Digital dannelse er et stort bredt område, som handler om, hvordan man begår sig socialt og etisk i den virtuelle verden. Det handler såvel om digitale færdigheder som om at besidde digitale kompetencer, som hjælper en til at bruge sine færdigheder på en etisk forsvarlig måde. Vi har forsøgt at indkredse vores fokus til to mindre aspekter, som omhandler henholdsvis dannelse og uddannelse.
 2. Hverdagsmestring er evnen til at mestre sin dagligdag og de almindelige udfordringer, man møder i sit liv. Det handler om elevens evne til at løse dilemmaer og søge kvalificeret hjælp. Vi oplever en stigende andel af elever, som har svært ved at mestre helt almindelige hverdagsopgaver i deres liv. Al forskning viser, at dette er en evne, som kan trænes op via personlige oplevelser/erfaringer med at mestre/ have succes i en given situation.
 • Ad.1
  Vi har et ønske om at bevidstgøre eleverne i forhold til deres færden i den virtuelle verden og hjælpe dem til at opnå en balance i deres digitale/analoge liv. Når man vælger at være online fravælger man noget andet. Dette valg skal helst være bevidst og begrundet. Det handler altså om at have kontrol over sin brug af det virtuelle og om at være bevidst i forhold til, hvem der styrer ens liv og hvordan.

  Desuden ønsker vi at sætte fokus på elevernes professionelle tilgang til brugen af computere. For en del elever er denne mest til brug i forhold til underholdning, vi ønsker at sætte fokus på computeren/telefonen som arbejdsredskab. Hvad kan du bruge din telefon/computer til i forhold til uddannelse og hvordan?

 • Ad. 2
  Vi møder en del unge som har brug for hjælp i forhold til at mestre hverdagen. Det kan handle om behovsudskydelse, selvstyring, ansvar, optimisme, mangel på vedholdenhed og motivation. Det kan handle om alt fra små konkrete dagligdagsopgaver (gøre toiletter rent, bestille en lægetid) til det mere abstrakte (at fortælle sine forældre at man ikke vil på STX, at komme igennem en periode med hjemve på skolen) Vi ønsker i det kommende skoleår at fokusere på, hvordan vi hjælper denne gruppe af elever med at mestre hverdagen – synliggøre deres udvikling – og gennemføre deres efterskoleophold.

Mål:

 • Ad. 1
  Det er vores mål, at eleverne i højere grad bliver bevidste om tilvalg og fravalg i forhold til de digitale medier og på baggrund heraf tager stilling til, hvornår og hvordan de vil tilgå disse. Hvad er alternativerne til det digitale (til stede vs. til tide/ nærværende vs. nuværende)? Prioriteringsstrategier kan hjælpe den enkelte til at forebygge en fornemmelse af stress i forhold til de digitale medier. Derudover er det vores mål at undervise i hensigtsmæssige arbejdsstartegier for brug af computere. Lige fra helt basale mappesystemer til billedredigering, videoredigering, apps til brug for læring etc.
 • Ad. 2
  Vi vil arbejde med helt konkrete opgaver, hvor den enkelte elev får hjælp til strategier for opgaver/ting som er kedelige/en pligt/svære. Det er vores mål at arbejde med strategier som støtter de unges oplevelse af hverdagsmestring ved hjælp af ABC-modellen (Act, Belong, Commit) som vi ved skoleårets start gennemgår med psykolog Kristina Mølgaard.

Tiltag:

Ad. 1

 • Vi arbejder som efterskole med projektet ”No Device”, som har til hensigt at hjælpe med at fastholde elevernes fokus i undervisningssituationen. Se bilag
 • Vi vil skabe analoge åndehuller; ture i friluftsliv uden mobiltelefoner, mobilfri perioder, etc.
 • Eleverne er fra skolestart med til at definere skolens mobilregler; debat med elevgruppen om, hvornår og hvordan mobiltelefoni skal fungere i vores fællesskab.
 • Fredagsfagsundervisning med fokus på brug af sociale medier – Hvordan bliver man en bevidst forbruger, som formår at overholde sociale og etiske kodeks?
 • Vi vil undervise alle elever i arbejdsstrukturer i forhold til brugen af computere – og følge op på dette i løbet af året
 • Derudover; fx Tracking app som forsøg, streamingfri uge, debathjørne.

Ad. 2

Vi vil arbejde på, som lærergruppe, at blive dygtigere til at bakke op i forhold til elevernes mestring uden at styre/overtage.

Øvelser/aktiviteter:

 • Globale foredrag – eleverne starter, læreren binder sammen
 • ”Kæmp for en sag”
 • Flinke historier på Facebook; fortæl om noget godt en ven har gjort
 • Find din nøgle (til din motivation). Kom og prøv; at tegne Manga, at optage naturlyde, at flette hår etc. Se om det smitter!
 • Hverdagsopgaver som en del af kontaktgruppeårsplanen

Ved siden af arbejdet med de pædagogiske indsatsområder har vi i det kommende skoleår to konkrete udviklingsområder. Vi har sammen med erhvervspsykolog Kristina Mølgaard tilrettelagt et forløb i forhold til klasserumsledelse, her vil supervision i klassesammenhænge være en væsentlig faktor. Derudover vil vi – for yderligere at styrke vores fokus på det systematiske relationsarbejde –  afsætte tid og ressourcer til arbejdet med den årsplan for kontaktgruppearbejdet, som er et væsentligt udgangspunkt for vores relationspædagogiske læringsfællesskab.

Fokuspunkterne for det kommende skoleår (2020 – 21) diskuteres i efterskolegruppen og fastlægges i maj/juni 2020. De beskrives, så de ligger klar umiddelbart efter sommerferien.

Evaluering af de to indsatsområder sker i lærergruppen løbende i forbindelse med de ugentlige lærermøder. I elevregi evalueres begge tiltag i forbindelse med værdievalueringen ved skoleårets afslutning (maj 2020).