Værdigrundlag og vedtægter

Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke.

Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen.

Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.

Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.

Skolens idé

Vi arbejder for at give mennesker lyst, kraft og færdigheder til at skabe et godt liv for sig selv og andre!

Det er vigtigt for os, at du får lov til:

 • At lære meget
 • At udvikle dig selvstændigt og kreativt
 • At være sammen med andre i et forpligtende fællesskab
 • At blive udfordret med vigtige spørgsmål og viden
 • I frihed at blande dig i diskussioner og blive hjulpet til at tage personlig stilling til nogle af de mange vigtige spørgsmål, vi mennesker bliver mødt med i vore liv.

Historien bag Rønde Efterskole

Skolens historie går helt tilbage til 1897, hvor vi begyndte som højskole. I 1936 kom efterskolen til. Siden har de to skoler levet i samme hus. I dagligdagen er de to skoler adskilt fra hinanden, og efterskolen har sine egne lærere, klasselokaler, boområder mv.

Rønde Efterskoles tolkning af skoleformens hovedsigte:

Livsoplysning:

På Rønde Efterskole ser vi det som vores opgave at oplyse eleverne om livet med alle dets aspekter og udfordringer for på den måde at bidrage aktivt til den enkelte elevs personlige dannelse.  Livsoplysning udfoldes gennem mødet med andre i skolens formelle og uformelle fællesskaber og gennem faglig fordybelse i fagene. Vi ønsker, at eleverne tilegner sig erfaringer gennem samtaler og samvær præget af respekt og ydmyghed over for de holdninger, de enkelte har. Den livsoplysende samtale kan finde sted både i forbindelse med en fællestime, i undervisningen og i andre former for samvær. Livsoplysning styrkes gennem de fællesskaber som efterskolelivet danner ramme om, og som udvikler selvtillid og ansvarlighed i forhold til de andre elever og hos den enkelte.

Folkelig oplysning:

På Rønde Efterskole lærer eleverne om deres historiske kontekst og om den kulturelle og etiske sammenhæng, de er rundet af og som deres samtid er præget af. Det sker dels gennem morgensamlinger og fællestimer, dels igennem undervisning. I interessefællesskaber, især på linjefagene, styrkes den folkelige oplysning og en del elever fortsætter deres engagement i folkelige foreninger såvel inden for idræt som i andre fællesskaber.

Demokratisk dannelse:

På Rønde Efterskole vægter vi demokratisk dannelse igennem et forpligtende fællesskab, hvor vi

udfordrer og udvikler faglige og sociale kompetencer. Dette er fundamentet for

hverdagen og opstår gennem faglig fordybelse og en insisteren på dialogen med respekt

for den enkelte.

 • Vi tilbyder en demokratisk opbygget skole med fagligt dygtige medarbejdere ( skolen har demokratiske organer som elevråd, trivselsråd og månedsudvalg/aktivitetsudvalg).
 • Vi ønsker, at de unge dannes til at være ansvarlige, deltagende samfundsborgere, lokalt og globalt.
 • Vi forventer, at de unge udfolder deres evner, arbejder med deres faglige og personlige udvikling og udviser respekt for skolens demokratiske grundlag.

Frihed og folkestyrekravet:

På Rønde Efterskole arbejder vi både i undervisningen og i samværsformerne for at udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds – og menneskerettigheder.  I skolens værdigrundlag hedder det:

”Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen.”

Grundlæggende menneskerettigheder både lokalt og globalt er et fokuspunkt i skolens arbejde. På Rønde Efterskole laver vi skole sammen med eleverne, og det er væsentligt for os, at eleverne er opmærksomme på den frihed og det ansvar, der følger med de demokratiske rettigheder.

VEDTÆGTER

for Rønde Højskole og Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Rønde Højskole og Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet 1897 og har hjemsted i Syddjurs Kommune.

Stk. 3. Skolens formål er at drive efterskole og højskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 4. Skolens værdigrundlag:

Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke.

Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen.

Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.

Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.

§ 2. Ejerforhold

Skolen ejer ejendommen matr. nr. 3 AÆ med flere Rønde by, Bregnet.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved betaling fra elever og ved tilskud fra Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet samt ved afholdelse af kurser o.lign. i det omfang, det er foreneligt med skolens drift som højskole og efterskole.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

 1. Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land indenfor De Europæiske Fællesskaber.
 2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
 3. I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
 4. I værdipapirer bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen råder over. Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.

§ 4. Bestyrelse og repræsentantskab

Stk. 1. Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, hvor flertallet vælges af repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af indtil 39 medlemmer: 

Bestyrelsens 7 medlemmer

7 elevforeningsmedlemmer (som vælges på elevforeningens årlige generalforsamling)

2 udpeget af elevforeningens bestyrelse blandt tidligere elever 

Op til 5 udpeget af skolens bestyrelse

2 udpeget af RHE’s Venner

2 udpeget af KFUM og KFUK i Danmark 

1 udpeget af KFUM’s Idrætsforbund

2 udpeget af KFUM spejderne i Danmark 

2 udpeget af KFUK spejderne i Danmark 

1 udpeget af FDF

1 udpeget af DGI Østjylland

1 udpeget af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark 

2 udpeget af Indre Missions samfund i Rønde

1 udpeget af og blandt Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråd 

1 udpeget af og blandt pastoratets præster

1 udpeget af Rønde Y`Mens Club

1 udpeget af Rønde Handelsstandsforening

Stk. 3. Medlemmer af repræsentantskabet har ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser.

§ 5. Repræsentantskabsmødet

Stk. 1. Repræsentantskabet samles mindst 1 gang årligt i første halvår og indkaldes med skriftligt varsel senest 21 dage før.

Repræsentantskabsmødets afholdelse bekendtgøres på skolens hjemmeside. 

Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen og skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstandernes beretninger
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet afholdes. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 6 dage før.

Stk. 3. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs-, og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskuds- beregning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

Stk. 4. Stemmeberettigede er hvert medlem af repræsentantskabet med 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 14. Medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. Det er muligt at deltage digitalt med taleret men uden stemmeret.

Stk. 5. Over det på repræsentantskabsmødet passerede og evt. vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen opbevares på skolen.

Stk. 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter anmodningen er modtaget, og den indkaldes med angivelse af dagsorden efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning

Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 4 år og afgår med 1 x 2 x 2 x 2 årlig. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en repræsentant med indsigt i økonomiske og finansielle forhold.

Stk. 2. Der kan vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Genvalg kan ske.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger hvert år på første møde efter repræsentantskabsmødet formand og næstformand af sin midte. Disse udgør sammen med et tredje medlem af bestyrelsen skolens forretningsudvalg. Bestyrelsens formand er samtidig formand for repræsentantskabet.

Stk. 5. Afgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen i en valgperiode, kan en eller begge suppleanter indtræde indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der eventuelt holdes suppleringsvalg. Bestyrelsen har mulighed for at indsupplere medlemmer i en valgperiode så længe bestyrelsen fortsat består af et flertal af repræsentantskabsvalgte jævnfør § 4 stk. 1. 

Stk. 6. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen eller kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
 3. Ejere af ejendomme m.m., der udlejer til skolen.
 4. Den samme person kan ikke være medlem af bestyrelsen ved to eller flere frie kostskoler inden for samme skoleform.

Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

§ 7. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for Børne- og Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet herunder for betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skoleleder, forstanderne, viceforstanderne og økonomichef. Ansættelse og afskedigelse af viceforstandere og økonomichef godkendes i bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen. Forstanderne ansætter og afskediger øvrige medarbejdere med henvisning til § 9 stk. 5. 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og kan bemyndige forstanderne til at godkende en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 11.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 8. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger. Beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultater indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende møde, når protokollen er godkendt. Ethvert medlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Forstanderne/skolelederen sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. Ved kvalificeret flertal forstås mindst 2/3 flertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Såfremt der i valgperioden opstår generel inhabilitet for et bestyrelsesmedlem, jævnfør §6 stk. 3 og 6, så udtræder bestyrelsesmedlemmet og en suppleant indgår i bestyrelsen i dennes sted.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne (herunder økonomiske) forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 9. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen udpeger/ansætter en skoleleder, som har det overordnede ansvar for den fælles administration af hele skolens virksomhed inden for rammerne af det vedtagne budget og under ansvar overfor bestyrelsen. Skolelederen kan være en selvstændig ledelsesfunktion, forstanderen for højskolen eller forstanderen for efterskolen. I forbindelse med længerevarende fravær af skolelederen udpeger bestyrelsen, hvem der indgår i skolelederfunktionen i dennes fravær.

Stk. 2. Rønde Højskole og Efterskole har hver sin forstander, som har det pædagogiske ansvar.

I øvrigt fordeler bestyrelsen ansvarsområder mellem de to forstandere, herunder bemyndigelsen til at ansætte og afskedige medarbejdere. Ved en forstanders fravær udover en måned konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderne kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderne ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere. Skolelederen ansætter og afskediger medarbejdere med tværgående funktioner. Bestyrelsen orienteres herom i forhold til fastansatte medarbejdere.

Stk. 5. Forstanderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 10. Medarbejderråd

Stk. 1. Skolelederen, skolens forstandere og faste medarbejdere danner et medarbejderråd.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådet inddrages i følgende spørgsmål:

 1. Ansættelse og afskedigelse af skoleleder og forstandere.
 2. Ændring af skolens struktur, eventuelt nybyggeri og større forandringer ved skolens indretning.

§ 11. Regnskab og revision

Stk. 1. Skolen regnskab går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Skolelederen og skolens forstandere udarbejder årsregnskab hvert år inden 1. april. 

Stk. 3. Årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 4. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt af repræsentantskabet. Revisionen af årsregnskabet skal være afsluttet senest 1. april efter regnskabsårets udløb.

Stk. 5. Skolens regnskab opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer underskriver inden repræsentantskabsmødet det reviderede regnskab og afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

§ 12. Tegningsretten

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 13. Ændringer af vedtægter

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægter er i overensstemmelse med loven. Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 21 dages mellemrum.

Stk. 2. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

§ 14. Ophør af skolens drift

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås ikke et tilstrækkeligt flertal, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 21 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindelig flertal af de mødte medlemmer. Den siddende bestyrelse skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i skifteretten eller ved en af Børne- og Undervisningsministeriet godkendt likvidation. Institutionen skal opløses, såfremt den ophører med at drive undervisningsvirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen. Overskydende midler anvendes med Børne- og Undervisningsministeriets samt Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støtter unges kirkelige-kulturelle uddannelse, og som støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtægterne er vedtaget den 8. juni 2022 

Vedtægterne er sidst vedtaget den 21. maj 2019. Vedtægterne er umiddelbart efter vedtagelsen den 21. maj 2019 offentliggjort på skolens hjemmeside.

Da vedtægtsændringen af 21. maj 2019 ikke omfatter oprettelse, sammenlægning eller spaltning, eller etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægtsændringen og dermed vedtægterne af 21. maj 2019 ikke godkendes af Undervisningsministeriet.

Seneste godkendelse foretaget af Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen, er dateret den 22. januar 2004.